تاثیر نقاشی گروهی در یادگیری کودکان

در میان شیوه های مختلف یادگیری، نقاشی گروهی یکی از بهترین راه های آموزش است.دانش آموزان یک کلاس بوسیله نقاشی گروهی با یکدیگر تعامل داشته و یادگیری بهتری خواهند داشت.اما نقاشی گروهی چه مزایایی دارد؟ آیا نقاشی کمکی به یادگیری بهتر میکند؟ در این مقاله به بررسی این مطلب میپردازیم