مدادرنگی روزنامه ای بیست حامی محیط زیست

مدادرنگی روزنامه ای به بازیافت روزنامه های قدیمی و حفظ درختان کمک میکند. مدادرنگی روزنامه ای بیست که از بازیافت روزنامه های باطله تهیه میشوند، گامی برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از قطع درختان است.