تاثیر نقاشی گروهی در یادگیری کودکان

تاثیر نقاشی گروهی در یادگیری کودکان

در میان شیوه های مختلف یادگیری، نقاشی گروهی یکی از بهترین راه های آموزش است.دانش آموزان یک کلاس بوسیله نقاشی گروهی با یکدیگر تعامل داشته و یادگیری بهتری خواهند داشت.اما نقاشی گروهی چه مزایایی دارد؟ آیا نقاشی کمکی به یادگیری بهتر میکند؟ در این مقاله به بررسی این مطلب میپردازیم

مداد بیست، حامی زنان سرپرست خانوار

مداد بیست، حامی زنان سرپرست خانوار

در جامعه ای که مرد نان آور خانواده است، زمانی که این وظیفه بر عهده زنان قرار میگیرد باعث میشود آنها به قشر آسیب پذبر جامعه تبدیل شوند. زنان سرپرست خانوار زنانی هستند که در اثر طلاق،اعتیاد، فوت و یا ترک همسر مجبور به بر عهده گرفتن سرپرستی خانواده شده اند.

مدادرنگی روزنامه ای بیست حامی محیط زیست

مدادرنگی روزنامه ای بیست حامی محیط زیست

مدادرنگی روزنامه ای به بازیافت روزنامه های قدیمی و حفظ درختان کمک میکند. مدادرنگی روزنامه ای بیست که از بازیافت روزنامه های باطله تهیه میشوند، گامی برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از قطع درختان است.